പ്രചോദന കഥകള്‍

 • കാണാത്തതിനെ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും?

  ദൃഢവിശ്വാസമാകുന്ന നൂലില്‍ പിടിച്ചു നോക്കൂ. അപ്പോള്‍ അഗോചരമായിത്തോന്നുന്ന ആ മഹാശക്തി അനുഭവപ്പെടും. പക്ഷേ അതിന് ആദ്യം വിശ്വാസമാകുന്ന നൂലില്‍ പിടിക്കുകതന്നെ വേണം.

  Read More »
 • ഗുരുവും ശിഷ്യനും

  ഗുരുക്കന്മാര്‍ ശിഷ്യന്മാരുടെ തലം മനസ്സിലാക്കിയതനുസരിച്ച് അറിവ് പകരണം. ശിഷ്യന്റെ‍ കഴിവിനെക്കുറിച്ച് പരിതപിക്കുന്നത് ഗുരുവിന്റെ‍ കഴിവുകേടാണ്. ഉത്തമനായ ഗുരു ശിഷ്യന്റെ‍ തലത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് അവനെ പ്രബുദ്ധനാകും.

  Read More »
 • നല്ലൊരു നാളെ, നാം മുന്നോട്ട് – സായിദാസ് ( പ്രചോദന കഥകള്‍ )

  അഗാധവും കഠിനങ്ങളുമായ തത്ത്വങ്ങള്‍ ഭഗവാന്‍ ബാബ ലളിതമായി ഉടന്‍ മനസ്സിലാക്കുംവിധം വളരെ ലളിതമായ കഥകളിലൂടെ, ഉപമകളിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു. ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളില്‍ ഭഗവാന്റെ‍ ദിവ്യോപദേശങ്ങളാണിവ. ആ…

  Read More »
 • Page 19 of 19
  1 17 18 19
Back to top button