ഗ്രന്ഥങ്ങള്‍

 • ദിവ്യശംഖുകള്‍ മുഴങ്ങുന്നു (ജ്ഞാ. 1:11-19)

  ശ്രീകൃഷ്ണന്‍ പാഞ്ചജന്യം എന്ന ശംഖത്തെയും അര്‍ജ്ജുനന്‍ ദേവദത്തം എന്ന ശംഖത്തെയും ഭീമസേനന്‍ പൗണ്ഡ്രം എന്ന ശംഖത്തെയും യുധിഷ്ഠിരന്‍ അനന്തവിജയം എന്ന ശംഖത്തെയും നകുലന്‍ സുഘോഷം എന്ന ശംഖത്തെയും…

  Read More »
 • ജ്ഞാനേശ്വരി ഭഗവദ്ഗീത ഭാഷ്യം PDF

  വെബ്സൈറ്റില്‍ നേരിട്ടു വായിക്കാന്‍ ഈ ലിങ്ക് സന്ദര്‍ശിക്കൂ. ജ്ഞാനേശ്വരി ഭഗവദ്ഗീത ഭാഷ്യം PDF ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം. ഭഗവദ്ഗീതയെ കുറിച്ച് ഇതിഹാസമായ മഹാഭാരതത്തിന്റെ ഭാഗമായ പദ്യഭാഗങ്ങളാണ്‌ ഭഗവദ്ഗീത. തത്വജ്ഞാനമാണ്‌…

  Read More »
 • ഞാന്‍ ആരാണ്? – ശ്രീ രമണമഹര്‍ഷി

  സപ്തധാതുമയമായ സ്ഥൂലദേഹമല്ല 'ഞാന്‍'. ശബ്ദസ്പര്‍ശരൂപരസഗന്ധമെന്ന പഞ്ചവിഷയങ്ങള്‍ യഥാക്രമം അറിയുന്ന ചെവി, ത്വക്ക്, കണ്ണ്, നാക്ക്, മൂക്ക് എന്നീ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും 'ഞാന്‍' അല്ല. വചനം, ഗമനം, ദാനം, മലവിസര്‍ജ്ജനം,…

  Read More »
 • കൗരവ സൈന്യത്തെ നയിക്കുന്നത് അജയ്യനായ ഭീഷ്മരാണ് (ജ്ഞാ.1.10)

  ഭഗവദ്ഗീത ജ്ഞാനേശ്വരി ഭാഷ്യത്തില്‍ നിന്ന് അദ്ധ്യായം ഒന്ന് : അര്‍ജുനവിഷാദയോഗം ശ്ലോകം 10 അപര്യാപ്തം തദസ്മാകം ബലം ഭീഷ്മാഭിരക്ഷിതം പര്യാപ്തം ത്വിദമേതേഷാം ബലം ഭീമാഭിരക്ഷിതം ഭീഷ്മരാല്‍ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന…

  Read More »
 • കൗരവ സേനാവര്‍ണ്ണനം (ജ്ഞാ.1.7,8,9)

  ഭഗവദ്ഗീത ജ്ഞാനേശ്വരി ഭാഷ്യത്തില്‍ നിന്ന് അദ്ധ്യായം ഒന്ന് : അര്‍ജുനവിഷാദയോഗം ശ്ലോകം 7 അസ്മാകം തു വിശിഷ്ടാ യേ താന്‍ നിബോധ ദ്വിജോത്തമ! നായകാ മമ സൈന്യസ്യ…

  Read More »
 • പാണ്ഡവ സേനാവര്‍ണ്ണനം (ജ്ഞാ.1.4,5,6)

  ഭഗവദ്ഗീത ജ്ഞാനേശ്വരി ഭാഷ്യത്തില്‍ നിന്ന് അദ്ധ്യായം ഒന്ന് : അര്‍ജുനവിഷാദയോഗം ശ്ലോകം 4 അത്ര ശൂരാ മഹേഷ്വാസാ ഭീമാര്‍ജ്ജുനസമാ യുധി യുയുധാനോ വിരാടശ്ച ദ്രുപദശ്ച മഹാരഥഃ ശ്ലോകം…

  Read More »
 • പാണ്ഡവസൈന്യത്തിന്റെ ക്രോധാവേശം (ജ്ഞാ.1.2,3)

  ഭഗവദ്ഗീത ജ്ഞാനേശ്വരി ഭാഷ്യത്തില്‍ നിന്ന് അദ്ധ്യായം ഒന്ന് : അര്‍ജുനവിഷാദയോഗം ശ്ലോകം 2 സഞ്ജയന്‍ ഉവാച: ദൃഷ്ട്വാ തു പാണ്ഡവാനീകം വ്യൂഢം ദുര്യോധനസ്തദാ ആചാര്യമുപസംഗമ്യ രാജാ വചനമബ്രവീത്.…

  Read More »
 • അര്‍ജുനവിഷാദയോഗം പ്രാരംഭം (ജ്ഞാ.1.1)

  ഭഗവദ്ഗീത ജ്ഞാനേശ്വരി ഭാഷ്യത്തില്‍ നിന്ന് അദ്ധ്യായം ഒന്ന് : അര്‍ജുനവിഷാദയോഗം ശ്ലോകം 1 ധൃതരാഷ്ട്ര ഉവാച: ധര്‍മ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ സമവേതാ യുയുത്സവഃ മാമകാഃ പാണ്ഡവാശ്‍ചൈവ കിമകുര്‍വ്വത സഞ്ജയ?…

  Read More »
 • Page 191 of 191
  1 189 190 191
Back to top button