ശിവാനന്ദലഹരീ – ശങ്കരാചാര്യര്‍ (96-100)

ധൈര്യാങ്കുശേന നിഭൃതം രഭസാദാകൃഷ്യ ഭക്തിശൃംഖലയാ | പുരഹര ചരണാലാനേ ഹൃദയമദേഭം ബധാന ചിദ്യന്ത്രൈഃ || 96 || പുരഹര! – മുപ്പുരങ്ങളേയും നശിപ്പിച്ചവനേ!; ഹൃദയമഭേദം – മനസ്സാകുന്ന മദിച്ച മാതംഗത്തെ; ധൈര്‍യ്യങ്കുശേന – ധൈര്‍യ്യമാകുന്ന തോട്ടികൊണ്ട്; രഭസാത് ആകൃഷ്യ...

ശിവാനന്ദലഹരീ – ശങ്കരാചാര്യര്‍ (91-95)

ആദ്യാഽവിദ്യാ ഹൃദ്ഗതാ നിര്‍ഗ്ഗതാസീ- ദ്വിദ്യാ ഹൃദ്യാ ഹൃദ്ഗതാ ത്വത്പ്രസാദാത് | സേവേ നിത്യം ശ്രീകരം ത്വത്പദാബ്ജം ഭാവേ മുക്തേര്‍ഭാജനം രാജമൌലേ || 91 || രാജമൗലേ ചന്ദ്രചൂഡ! ഹൃദ്ഗതാ – ഹൃദയത്തി‌ല്‍ കുടികൊണ്ടിരുന്ന ആദ്യാ; അവിദ്യാ – ആദിയിലുണ്ടായിരുന്ന അജ്ഞാനം; ത്വത്...

ശിവാനന്ദ ലഹരി – ശങ്കരാചാര്യര്‍ (86-90)

പൂജാദ്രവ്യസമൃദ്ധയോ വിരചിതാഃ പൂജ‍ാം കഥം കുര്‍മ്മഹേ പക്ഷിത്വം ന ച വാ കിടിത്വമപി ന പ്രാപ്തം മയാ ദു‍ര്‍ല്ലഭം | ജാനേ മസ്തകമംഘ്രിപല്ലവമുമാജാനേ ന തേഽഹം വിഭോ ന ജ്ഞാതം ഹി പിതാമഹേന ഹരിണാ തത്ത്വേന തദ്രൂപിണാ || 86 || ഉമാജാനേ – ഉമാപതേ!; പൂജാദ്രവ്യസമൃദ്ധയോ വിരചിതാഃ പൂജ‍ാം കഥം...

ശിവാനന്ദ ലഹരീ – ശങ്കരാചാര്യര്‍ (81-85)

കഞ്ചിത്കാലമുമാമഹേശ ഭവതഃ പാദാരവിന്ദാര്‍ച്ചനൈഃ കഞ്ചിദ്ധ്യാനസമാധിഭിശ്ച നതിഭിഃ കംചിത്കഥാകര്‍ണ്ണനൈഃ | കഞ്ചിത് കഞ്ചിത് കഞ്ചിദവേക്ഷനൈശ്ച നുതിഭിഃ കഞ്ചിദ്ദശാമീദൃശീം യഃ പ്രാപ്നോതി മുദാ ത്വദര്‍പ്പിതമനാ ജീവന്‍ സ മുക്തഃ ഖലു || 81 || ഉമാമഹേശ! – ഉമാസഹിതനായ ഈശ!; കഞ്ചിത് കാലം...

ശിവാനന്ദ ലഹരി – ശങ്കരാചാര്യര്‍ (76-80)

ഭക്തി‍മഹേശപദപുഷ്കരമാവസന്തീ കാദംബിനീവ കുരുതേ പരിതോഷവര്‍ഷം | സംപൂരിതോ ഭവതി യസ്യ മനസ്തടാക- സ്തജ്ജന്മസസ്യമഖിലം സഫലം ച നാഽന്യത് || 76 || ഭക്തിഃ – ഭക്തിയെന്നത്; മഹേശപദപുഷ്കരം – ഈശ്വരന്റെ പാദമാകുന്ന ആകാശത്തില്‍; അവസന്തീ – വസിക്കുന്നതായി; കാദംബിനീ – ഇവ...

ശിവാനന്ദ ലഹരി – ശങ്കരാചാര്യര്‍ (71-75)

ആരൂഢഭക്തിഗുണകുഞ്ചിതഭാവചാപ- യുക്തൈഃ ശിവസ്മരണബാണഗണൈരമോഘൈഃ | നിര‍ജിത്യ കില്ബിഷരിപൂന്‍ വിജയീ സുധീന്ദ്രഃ സാനന്ദമാവഹതി സുസ്ഥിരരാജലക്ഷ്മീം || 71 || ആരൂഡഭക്തിഗുണകഞ്ചിതവചാപ യുക്തൈഃ – ഉള്ളിലെല്ല‍ാം വ്യാപിച്ച ഭക്തിയാകുന്ന ഞാണിനാല്‍ വളയ്ക്കപ്പെട്ട ബുദ്ധിയാകുന്ന വില്ലി‍ല്‍...
Page 1 of 4
1 2 3 4