Home »  » ഗ്രന്ഥങ്ങള്‍ » ജ്ഞാനേശ്വരി ഭഗവദ്ഗീത ഭാഷ്യം (Page 2)

മാനസിക തപസ്സില്‍ ഭാവശുദ്ധിയുള്ള മനസ്സുണ്ടാകുന്നു (17- 16)

ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച മനസ്സിന് അതിന്‍റെ കാതലായ സ്വഭാവം ഇല്ലാതാകുന്നു. വെളളത്തില്‍ വീഴുന്ന ഉപ്പ് വെള്ളവുമായിക്കലര്‍ന്ന് ഒന്നാകുന്നതുപോലെ മനസ്സ് ആത്മാവുമായി താദാത്മ്യം പ്രാപിക്കുന്നു. ഈ സ്ഥിതിയില്‍, പാണിതലം രോമവിമുക്തമായിരിക്കുന്നതുപോലെ, അവന്‍റെ മനസ്സ് എല്ലാ വാസനകളില്‍നിന്നും മോചിതമായി പരിശുദ്ധമായിരിക്കും. ഈ അവസ്ഥയില്‍ എത്തിച്ചേര്‍ന്ന…

വക്ത്രം ബ്രഹ്മശാലയാക്കി വാക്തപസ്സ് (17-15)

വാക്തപം ചെയ്യുന്നവനോട് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യപ്പെടുകയോ കുശലം പറയുകയോ ചെയ്യുമ്പോഴല്ലാതെ അവന്‍ സംസാരിക്കുകയില്ല. മറ്റുള്ള സമയങ്ങളില്‍ അവന്‍ വേദങ്ങള്‍ വീണ്ടും വീണ്ടും ഉരുവിടുകയോ ഈശ്വരനെ സ്തുതിച്ച് സ്തോത്രങ്ങള്‍ ചൊല്ലുകയോ ചെയ്യുന്നു. അവന്‍റെ വാഗ്ഭുവനത്തില്‍ മൂന്നുവേദങ്ങളും അവന്‍ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നു. അവന്‍റെ വക്ത്രത്തെ ഒരു ബ്രഹ്മശാലയാക്കി…

ശാരീരിക തപസ്സനുഷ്ഠിക്കുന്നവര്‍ പരോപകാര നന്മചെയ്യുന്നു (17-14)

ശാരീരിക തപസ്സനുഷ്ഠിക്കുന്നവര്‍ ദേഹാഹങ്കാരമാകുന്ന മാലിന്യം മാറ്റുന്നതിനുവേണ്ടി, അതിനെ അവര്‍ യോഗാനുഷ്ഠാനമാകുന്ന ലേപം പുരട്ടി സ്വധര്‍മ്മമാകുന്ന അഗ്നിയിലിട്ട് എരിക്കുന്നു. എല്ലാ ജീവികളിലും പരമാത്മാവ് കുടികൊള്ളുന്നുവെന്നുള്ള ബോധത്തോടെ അവര്‍ എല്ലാവരേയും താണുവണങ്ങുന്നു. പരോപകാര തല്‍പരതയോടെ അവര്‍ എല്ലാവര്‍ക്കും നന്മചെയ്യുന്നു. …

ശ്രദ്ധാശൂന്യമായി ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞം താമസം (17-13)

താമസയജ്ഞത്തിനു കാരണം തമോഗുണിയുടെ ദുരാഗ്രഹമാണ്. വീശേണ്ട വഴി ഏതാണെന്ന് കാറ്റിനു കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കില്‍, മൃത്യുദേവന് മനുഷ്യനെ സമീപിക്കാന്‍ ശുഭമുഹൂര്‍ത്തം നോക്കി കാത്തിരിക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കില്‍, നിഷിദ്ധപദാര്‍ത്ഥങ്ങളെ എരിക്കാന്‍ അഗ്നിക്കു ഭയമുണ്ടെങ്കില്‍, മാത്രമേ താമസയജ്ഞം വേദവിധിപ്രകാരം നിയന്ത്രിതമായി നടക്കുകയുള്ളൂ. …

ഫലത്തിനും പ്രശസ്തിക്കും ചെയ്യുന്ന യജ്ഞം രാജസീയമാണ് (17-12)

ഒരു യജ്ഞം നടത്തിയാല്‍ തനിക്ക് സ്വര്‍ഗ്ഗപ്രാപ്തി ഉണ്ടാവുകയും യജ്ഞകര്‍ത്താവ് എന്ന നിലയില്‍ തന്‍റെ യശസ്സ് വര്‍ദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയാണ് രജോഗുണികള്‍ക്കുള്ളത്. ഇപ്രകാരം ഫലത്തിനുവേണ്ടിയും പ്രശസ്തിക്കുവേണ്ടിയും ചെയ്യുന്ന യജ്ഞം രാജസീയമാണ്. …

സത്ത്വയജ്ഞര്‍ ഫലവാഞ്ഛാത്യാഗികളാണ് (17-11)

വിശ്വക്ഷേമത്തെ ലാക്കാക്കി പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ യജ്ഞങ്ങള്‍ ചെയ്യുന്നതിനായി നിശ്ചയിക്കുകയും നിസ്വാര്‍ത്ഥതയോടെ ഹൃദയംഗമമായി അതില്‍ മുഴുകുകയും ചെയ്യുന്നു. അവര്‍ക്ക് ഒരു വിധത്തിലുമുള്ള ഫലകാംക്ഷയില്ല. അവര്‍ ഫലവാഞ്ഛാത്യാഗികളാണ്. സ്വധര്‍മ്മത്തിലല്ലാതെ മറ്റെല്ലാറ്റിലും അവര്‍ വിരാഗികളാണ്. ശാസ്ത്രവിധിപ്രകാരം പരിപൂര്‍ണ്ണമായിട്ടാണ് അവര്‍ യജ്ഞങ്ങള്‍ ചെയ്തുതീര്‍ക്കുന്നത്. …

താമസാഹാരത്തിന്‍റെ രീതിനോക്കി തമോഗുണത്തിന്‍റെ അളവുതീരുമാനിക്കാം (17-10)

തലവെട്ടിക്കളയുകയോ, ജ്വലിക്കുന്ന അഗ്നിയില്‍ക്കൂടി നടക്കുകയോ ചെയ്താലുണ്ടാകുന്ന അനുഭവം എന്താണെന്നറിയാന്‍ ആരെങ്കിലും അപ്രകാരം ചെയ്യാന്‍ ഒരുമ്പെടുമോ? എന്നാല്‍ താമസീശ്രദ്ധയുള്ളവര്‍ അവരുടെ ആഹാരക്രമംകൊണ്ട് ഈ മാതിരിയുള്ള വേദന സദാ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആകയാല്‍ താമസാഹാരത്തിന്‍റെ രീതി നോക്കി തമോഗുണത്തിന്‍റെ അളവു തീരുമാനിക്കാവുന്നതാണ്. …

രാജസപ്രധാനമായ ആഹാരത്തിന്‍റെ ഫലം ദുഃഖമാണ്(17-9)

മാരകമല്ലെങ്കിലും കാളകൂടവിഷത്തേക്കാള്‍ തിക്തവും ചുണ്ണാമ്പിനേക്കാള്‍ നീറ്റലുണ്ടാക്കുന്നതും പുളിപ്പുള്ളതും ആയ ഭക്ഷണമാണ് രാജസീശ്രദ്ധയുള്ളവര്‍ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. വാസ്തവത്തില്‍ ഇതു ഭക്ഷണമല്ല. ഒരുവനിലുള്ള രോഗസര്‍പ്പങ്ങളെ ഉണര്‍ത്തുന്നതിനും ക്ഷോഭിപ്പിക്കുന്നതിനുംവേണ്ടി തിന്നുന്ന പദാര്‍ത്ഥങ്ങളാണിവ. ഇതോടെ രോഗങ്ങള്‍ മത്സരിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി തല ഉയര്‍ത്തി അവനെ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നു. ഇപ്രകാരം…

സത്ത്വഗുണത്തെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നത് സാത്ത്വികാഹാരം (17-8)

സാത്ത്വികാഹാരമാകുന്ന നീരദങ്ങള്‍ ചൊരിയുന്ന നീരുകൊണ്ട് ശരീരം നിറയുമ്പോള്‍ ദീര്‍ഘായുസ്സാകുന്ന നദി ദൈനംദിനം ഉല്‍ഫുല്ലമായി ഒഴുകുന്നു. പകല്‍ പുരോഗമിക്കുന്നതിനു കാരണക്കാരന്‍ പകലവനായിരിക്കുന്നതുപോലെ സത്ത്വഗുണത്തെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിന് സാത്ത്വികാഹാരം കാരണമാകുന്നു. ഈ ആഹാരംകൊണ്ട് ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ശക്തി വര്‍ദ്ധിക്കുന്നു. …

മനുഷ്യന്‍ എപ്പോഴും ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ദാസനാണ് (17-7)

ഓരോരുത്തരും ഭക്ഷണം അവനവന്‍റെ രുചിക്കനുസരിച്ചാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. മനുഷ്യന്‍ എപ്പോഴും ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ദാസനാണ്. കര്‍ത്താവും ഭോക്താവുമായിരിക്കുന്ന ജീവാത്മാവ് അവന്‍റെ ഗുണസ്വഭാവമനുസരിച്ച് മൂന്നു വിധക്കാരനാണ്. തന്മൂലം അവന്‍റെ കര്‍മ്മങ്ങളും മൂന്നു വിധത്തിലായിരിക്കും. …