ആത്മീയം

  • ആത്മീയചിന്തകള്‍ പാഠ്യപദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാക്കണം

    മൂല്യാധിഷ്ഠിതമായ ആ പഴയ ബോധന സമ്പ്രദായം എങ്ങനെ പുനരവതരിപ്പിക്കാനാവുമെന്നതാണ് ചോദ്യം. ഉത്തരം ലളിതമാണ്. ആത്മീയ ചിന്തകളും മതഗ്രന്ഥങ്ങളില്‍നിന്നുള്ള ഉദ്‌ബോധനങ്ങളും പാഠ്യപദ്ധതികളുടെ ഭാഗമാക്കുകയാണ് വഴി. എല്ലാ മതങ്ങളും ഉദ്‌ബോധിപ്പിക്കുന്ന…

    Read More »
  • Page 32 of 32
    1 30 31 32
Back to top button