ശ്രീമദ് നാരായണീയം

 • അംബരീഷചരിതവര്‍ണ്ണനം – നാരായണീയം (33)

  വൈവസ്വതനെന്ന മനുവിന്റെ പുത്രനായ നഭാഗനില്‍നിന്നു ജനിച്ച നാഭാഗമഹാരാജവിന്റെ തനയനായ അംബരീഷന്‍ - ഏഴു സമുദ്രങ്ങളാ‍ല്‍ ചുറ്റപ്പെട്ട ഭൂമിയുടെ അധിപനായിരുന്നിട്ടും അങ്ങയുടെ ഭക്തന്മാരിലും നിന്തിരുവടിയിലും എല്ലായ്പോഴും ലയിച്ച മനസ്സോടുകൂടിയവനായി…

  Read More »
 • മത്സ്യാവതാരവര്‍ണ്ണനം – നാരായണീയം (32)

  പണ്ട് ആറാമത്തെ മന്വന്തരത്തിന്റെ അവസാനത്തിലുണ്ടായ പ്രളയത്തില്‍ ഹയഗ്രീവ‍ന്‍ എന്ന അസുരശ്രേഷ്ഠനാല്‍ ഉറങ്ങുവാ‍ന്‍ ഭാവിക്കുന്ന ബ്രഹ്മദേവന്റെ മുഖത്തില്‍നിന്നു വേദങ്ങള്‍ അപഹരിക്കപ്പെട്ടസമയം നിന്തിരുവടി മത്സ്യരുപത്തെ സ്വീകരിക്കുവാ‍ന്‍ ആഗ്രഹിച്ചുവത്രെ.

  Read More »
 • ബലിവിധ്വംസനവര്‍ണ്ണനം – നാരായണീയം (31)

  ആരാലും ജയിക്കപ്പെടുവാനരുതാത്ത ദേവ! അസുരേശ്വരനായ മഹാബലി നിന്തിരുവടിയുടെ ശരീരത്തിന്റെ ദിവ്യതേജസ്സിന്റെ ദര്‍ശനം നിമിത്തം പരമസന്തുഷ്ടിയോടെ എല്ലാ പ്രകാരത്തിലും അങ്ങയെ ഉപചരിച്ച് പൂജിച്ച് കൈക്കുപ്പിക്കൊണ്ട് ഇപ്രകാരം ഉണര്‍ത്തിച്ചു; "ഹേ…

  Read More »
 • വാമാനാവതാരവര്‍ണ്ണനം – നാരായണീയം (30)

  ദേവേന്ദ്രനാല്‍ പോരി‍ല്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടുവെങ്കിലും മഹാനുഭാവനായ അ ബലി ശുക്രചാര്യനാല്‍ ജീവിക്കപ്പെട്ട ശരീരത്തോടുകൂടിയവനും യാഗനുഷ്ഠാനംകൊണ്ടു വര്‍ദ്ധിക്കപ്പെട്ട തേജസ്സോടുകൂടിയവനും പരാക്രമശാലിയുമായി ഭവിച്ചു അങ്ങയുടെ സുദര്‍ശനചക്രത്തില്‍നിന്നുകൂടി ഭയമില്ലാത്തവനായിട്ട് പേടിച്ചു ഒളിച്ച ദേവന്മാരോടുകൂടിയ…

  Read More »
 • വിഷ്ണുമായാപ്രാദുര്‍ഭാവ, ദേവസുരയുദ്ധ, മഹേശാധൈര്യച്യുതി വര്‍ണ്ണനം – നാരായണീയം (29)

  ജലത്തിന്നുള്ളില്‍നിന്ന് പൊങ്ങിവരുന്നവനായ നിന്തിരുവടിയുടെ കൈയില്‍നിന്ന് ദാനവന്മാര്‍ അമൃതം തട്ടിയെടുക്കവേ മറ്റൊരു ശരണമില്ലാത്ത ദേവന്മാരെ സമാശ്വസിപ്പിച്ചിട്ട് പൊടുന്നവെ നിന്തിരുവടി അവിടെനിന്നു മറഞ്ഞു. ഹേ ഭഗവന്‍! നിന്തിരുവടിയുടെ മായശക്തികൊണ്ട് ദൈത്യന്മാര്‍…

  Read More »
 • അമൃതമഥനവര്‍ണ്ണനവും അമൃതോത്പത്തിവര്‍ണ്ണനവും – നാരായണീയം (28)

  കത്തിജ്വലിക്കുന്നതായ കാളകൂടമെന്ന വിഷം സമുദ്രത്തില്‍നിന്ന് ദേവദികളുടെ മുന്‍ഭാഗത്തായി ഒഴുകിത്തുടങ്ങി. ദേവന്മാരുടെ സ്തുതിവാക്യങ്ങളാല്‍ സന്തുഷ്ടനായ ശ്രീ പരമേശ്വരന്‍ നിന്തിരുവടിയുടെ പ്രീതിക്കുവേണ്ടി അതിനെ മുഴുവ‍ന്‍ പാനം ചെയ്തു.

  Read More »
 • അമൃതമഥനകാലത്തിലെ കൂര്‍മ്മാവതാരവര്‍ണ്ണനം – നാരായണീയം (27)

  ദുര്‍വാസസ്സ് എന്ന മഹര്‍ഷി ഒരു ദേവസ്ത്രീയില്‍നിന്നു ലഭിച്ച ദിവ്യമായ മാലയെ താന്‍തന്നെ ദേവേന്ദ്രന്നു കൊടുത്തിട്ട് അതു പിന്നീട് ഐരാവതമെന്ന ശ്രേഷ്ഠ ഗജത്താ‍ല്‍ മ‍ര്‍ദ്ദിക്കപ്പെട്ടപ്പോ‍ള്‍ ഇന്ദ്രനെ ശപിച്ചു; നിന്തിരുവടിയൊഴിച്ച്…

  Read More »
 • ഗജേന്ദ്രമോക്ഷവര്‍ണ്ണനം – നാരായണീയം (26)

  പണ്ടൊരിക്കല്‍ പാണ്ഡ്യദേശാധിപനായ അങ്ങയില്‍ ഭക്തിയോടുകൂടിയ ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന‍ന്‍ മലയപര്‍വ്വതത്തി‍ല്‍ അങ്ങയുടെ ആരാധനയി‍ല്‍ മുഴുകിയ മനസ്സോടു കൂടിയവനായിരിക്കവേ അതിഥിസല്‍ക്കാരത്തെ ആഗ്രഹിച്ചു വന്നു ചേര്‍ന്നവനായ അഗസ്ത്യമഹര്‍ഷിയെ കണ്ടതേ ഇല്ല.

  Read More »
 • നരസിംഹവതാരവര്‍ണ്ണനം – നാരായണീയം (25)

  തൂണിന്മേല്‍ ഇടിക്കുന്നവനായ ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ ചെവികളെ തകര്‍ത്തുകൊണ്ടും ബ്രഹ്മാണ്ഡകടാഹത്തിന്റെ ഉള്ളെല്ലാം ഇളക്കിമറിച്ചുകൊണ്ടും ഭയങ്കരമായ അങ്ങയുടെ ഗര്‍ജ്ജനം ഉണ്ടായി. മുമ്പ് ഒരിക്കലും കേട്ടിട്ടില്ലത്തതായ യാതൊരു ആ ശബ്ദത്തെ കേട്ട് അസുരശ്രേഷ്ഠന്റെ…

  Read More »
 • പ്രഹ്ളാദചരിതാവര്‍ണ്ണനം – നാരായണീയം (24)

  ഹേ മധുവൈരിയായ ഭഗവന്‍! വരാഹസ്വരൂപം ധരിച്ച നിന്തിരുവടിയാല്‍ ഹിരണ്യക്ഷന്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടപ്പോള്‍ സഹോദരനായ ഹിരണ്യകശിപു വ്യസനംകൊണ്ടും കോപംകൊണ്ടും അസ്വസ്ഥമായ മനസ്സോടുകൂടിയവനായിട്ട് നിന്തിരുവടിയുടെ വധത്തിനായി അസുരന്മാരുടെ സഭയില്‍ വെച്ച് സത്യംചെയ്തുവത്രെ…

  Read More »
 • ദക്ഷചരിതം, ചിത്രകേതൂപാഖ്യാനം, വൃതവധം, സപ്തമരുദുത്പത്തികഥ വര്‍ണ്ണനം – നാരായണീയം (23)

  ഹേ പ്രഭോ! പ്രചേതസ്സുകളുടെ പുത്രനായ വേറൊരു ദക്ഷന്‍ സൃഷ്ടിയെ വര്‍ദ്ദിപ്പിക്കുവാനുള്ള ആഗ്രഹത്തോടുകൂടിയവനായിട്ട് നിന്തിരുവടിയെ ഭജിച്ചു സേവിച്ചു; അപ്പോള്‍ നിന്തിരുവടി ശോഭിക്കുന്ന എട്ടു കൈകളോടുകൂടിവയനായിട്ട് പ്രത്യക്ഷനായി; അദ്ദേഹത്തിന്നു വരത്തേയും…

  Read More »
 • അജാമിളോപാഖ്യാനം – നാരായണീയം (22)

  സര്‍വ്വേശ്വരാ! പണ്ടൊരിക്കല്‍ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം സ്വീകരിച്ച് ധര്‍മ്മമാര്‍ഗ്ഗങ്ങളി‍ല്‍ ജീവിതം നയിച്ചിരുന്ന അജാമിളന്‍ എന്ന ബ്രാഹ്മണ‍ന്‍ ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞയനുസരിച്ച് വനത്തിലേക്കുപോയ സമയം തീരെ ലജ്ജയില്ലാത്തവളും മദപരവശയുമായ ഒരു വേശ്യയെ കാണാനിടയായി.

  Read More »
 • ജംബുദ്വീപാദിഷു ഭഗവദുപാസനാപ്രകാരവര്‍ണ്ണനം – നാരായണീയം (21)

  ഭഗവന്‍! ഭൂമിയുടെ മദ്ധ്യത്തില്‍ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതും ശ്രീപാര്‍വ്വതി മുന്‍പായ വനിതക‍ള്‍ മാത്രം അധിവസിക്കുന്നതുമായ ഇളാവൃതമെന്ന ഭൂമണ്ഡത്തി‍ല്‍ മന്ത്രങ്ങളെക്കൊണ്ടും സ്തോത്രങ്ങളെക്കൊണ്ടും ഉപാസിക്കപ്പെടുന്ന സങ്കര്‍ഷണമൂര്‍ത്തിയായ നിന്തിരുവടിയെ ഞാന്‍ ആശ്രയിക്കുന്നു.

  Read More »
 • ഋഷഭയോഗീശ്വരചരിതവര്‍ണ്ണനം – നാരായണീയം (20)

  പ്രിയവൃതന്റെ ഇഷ്ടപുത്രനായ ആഗ്നിധ്രന്‍ എന്ന മഹാരാജവില്‍നിന്നു ഉത്ഭവിച്ചവനായ നാഭി അങ്ങയുടെ പ്രസാദിത്തിന്നുവേണ്ടിത്തന്നെ ചെയ്യപ്പെട്ട യാഗകര്‍മ്മത്തോടുകൂടിയവനായിട്ട് യജ്ഞമദ്ധ്യത്തി‍ല്‍ അഭീഷ്ടത്തെ നല്ക്കുന്നവനായ നിന്തിരുവടിയെ ദര്‍ശിച്ചു.

  Read More »
 • പ്രചേതകഥാവര്‍ണ്ണനം – നാരായണീയം (19)

  ആ പൃഥുവിന്റെതന്നെ പൗത്രന്റെ പുത്രനായ പരമധര്‍മ്മിഷ്ഠനായ പ്രാചീന ബര്‍ഹിസ്സ് യുവതിയായ ശതദ്രുതി എന്ന പന്തിയില്‍ അങ്ങയുടെ കരുണയുടെ മുളകളെന്നതുപോലെ സുശിലന്മാരായ പ്രചേതസ്സുക‍ള്‍ എന്ന് പുത്രന്മാരെ ജനിപ്പിച്ചു.

  Read More »
 • പൃഥുചരിതവര്‍ണ്ണനം – നാരായണീയം (18)

  ധ്രുവന്റെ വംശത്തില്‍തന്നെ ജനിച്ചവനായ അതി കീര്‍ത്തിമാനായ അംഗമഹാ രാജവിന്നു വേനനെന്നു പേരായി ഒരു പുത്ര‍ന്‍ ജനിച്ചു. ആ രാജശ്രേഷ്ഠന്‍ (അംഗന്‍) ആ പുത്രന്റെ ദോഷം നിമിത്തം വ്യാകുലചിത്തനായി…

  Read More »
 • ധ്രുവചരിതവര്‍ണ്ണനം – നാരായണീയം (17)

  സ്വായംഭുവമനുവിന്റെ പുത്രനായ ഉത്താനപാദമഹാരാജവിന്നു സുരുചിയെന്ന ഭാര്യ ഏറ്റവും പ്രിയമുള്ളവളായി ഭവിച്ചു. മറ്റെ ഭാര്യ സുനീതി എന്നവള്‍ ; ഭര്‍ത്താവിനാ‍ല്‍ അനാദരിക്കപ്പെട്ട അവള്‍ മറ്റൊരു ഗതിയില്ലാത്തവളായി എല്ലായ്പോഴും നിന്തിരുവടിയെത്തന്നെ…

  Read More »
 • നരനാരായണാവതാരവര്‍ണ്ണനവും ദക്ഷയാഗവര്‍ണ്ണനവും – നാരായണീയം (16)

  അക്കാലം ബ്രഹ്മപുത്രനായ ദക്ഷന്‍ സ്വായംഭുവമനുവിന്റെ പുത്രിയായ പ്രസൂതിയെ കൈകൊണ്ട്, അവളില്‍ പതിനാറു കന്യകകളെ ലഭിച്ചു; എന്നല്ല, പതിമൂന്നുപേരെ ധര്‍മ്മരാജാവിലും സ്വധയെന്നവളെ പിതൃക്കളിലും സ്വാഹാ എന്ന കന്യകയെ അഗ്നിദേവനിലും…

  Read More »
 • കപിലോപദേശം – നാരായണീയം (15)

  "ഈ ലോകത്തില്‍ വിഷയരൂപത്തിലുള്ള സത്വരജസ്തമോഗുണങ്ങളിലാസക്തമായ ബുദ്ധി സംസാരബന്ധത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാകുന്നു അവയില്‍ പറ്റിപ്പിടിയ്ക്കാത്ത ബുദ്ധിയ്യാകട്ടേ സായൂജ്യത്തേ നല്‍ക്കുന്നതുമാണ്. ഭക്തിയോഗമെന്നത് വിഷയത്തിലുള്ള ആസക്തിയെ നിരോധിക്കുന്നു. അതിനാല്‍ മഹാന്മാരുടെ സമ്പര്‍ക്കംകൊണ്ട് ലഭിക്കപ്പെടാവുന്ന…

  Read More »
 • കപിലോപാഖ്യാനം – നാരായണീയം (14)

  അനുനിമിഷവും അങ്ങയുടെ കാലിണകളെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മപുത്രനായ ആ സ്വായംഭുവമനു അങ്ങയുടെ ദിവ്യചരിതത്തെ കീര്‍ത്തിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ കാലത്തെ (മന്വന്തരത്തെ) വിഘ്നങ്ങളൊന്നുംകൂടാതെ സുഖമായി കഴിച്ചുകൂട്ടി.

  Read More »
 • ഹിരണ്യാക്ഷവധവര്‍ണ്ണനവും യജ്ഞവരാഹസ്തുതിവര്‍ണ്ണനവും – നാരായണീയം (13)

  ഹേ അഭീഷ്ടങ്ങളെ നല്ക്കുന്ന ഭഗവന്‍! ആ സമയം തന്റെ മുഴുംകാലിനോളമുള്ള പ്രളയജലത്തില്‍ നിന്തിരുവടിയെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഹിരണ്യാക്ഷനെ അങ്ങയുടെ ഭക്തനും കപടത്തില്‍ അതിസാമര്‍ത്ഥ്യമുള്ള ബുദ്ധിയോടുകൂടിയവനുമായ നാരാദമഹര്‍ഷി പ്രാപിച്ചിട്ട്…

  Read More »
 • വരാഹവതാരവ‍ര്‍ണ്ണവവും ഭൂമ്യുദ്ധരണവര്‍ണ്ണനവും – നാരായണീയം (12)

  അനന്തരം ജനസൃഷ്ടിസ്വഭാവത്തോടുകൂടിയവനായ സ്വായംഭുവമനു അകാലത്തില്‍ ഭൂമിയെ വെള്ളത്തില്‍ മുങ്ങിയതായി കണ്ട് മഹര്‍ഷിമാരോടുകൂടി സത്യലോകത്തി‍ല്‍ അങ്ങയുടെ പാദസേവകൊണ്ട് ഉള്‍ക്കുതുകമാര്‍ന്നിരുന്ന ബ്രഹ്മാവിനെ ശരണം പ്രാപിച്ചു.

  Read More »
 • ജയവിജയശാപം, ഹിരണ്യാക്ഷോത്പത്തിവര്‍ണ്ണനം – നാരായണീയം (11)

  സൃഷ്ടികര്‍മ്മം ക്രമത്തി‍ല്‍ വര്‍ദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ ഒരിക്ക‍ല്‍ പുണ്യപുരുഷന്മാരായ ആ സനകന്‍ തുടങ്ങിയ മഹര്‍ഷിമാ‍ര്‍ അല്ലയോ വാതലയേശ്വര! അങ്ങയെ സന്ദര്‍ശിക്കുന്നതിനു വൈകുണ്ഠലോകത്തെ പ്രാപിച്ചു.

  Read More »
 • സൃഷ്ടിദേദവര്‍ണ്ണനം – നാരായണീയം (10)

  ഹേ വൈകുണ്ഠവാസിന്‍! നിന്തിരുവടിയുടെ അനുഗ്രഹത്താല്‍ വര്‍ദ്ധിച്ച ബലാതിശയത്തോടുകൂടിയ ബ്രഹ്മദേവന്‍ പിന്നീട് ഭൂമിയില്‍നിന്നു മുളയ്ക്കുന്ന മരങ്ങ‍ള്‍ മുതലായ സ്ഥാവരവസ്തുകള്‍ അതുപോലെതന്നെ (പശു, പക്ഷി മൃഗാദി) തിര്യക്‍വര്‍ഗ്ഗങ്ങ‍ള്‍, മനുഷ്യസമൂഹം, ദേവവിശേഷങ്ങള്‍…

  Read More »
 • ജഗത് സൃഷ്ടിപ്രകാരവര്‍ണ്ണനം – നാരായണീയം (9)

  ആ ബ്രഹ്മദേവനാകട്ടെ അങ്ങയുടെ നാഭിപത്മത്തില്‍ ഇരുന്നരുളുന്നവനായി "ഈ താമരപ്പുവ് സമുദ്രത്തില്‍ എവിടെനിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചത്" എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടും അറിയാതെ അത് കണ്ടുപിടിക്കുവാനുള്ള കൗതുകംകോണ്ട് ദിക്കുതോറും തിരിക്കപ്പെട്ട മുഖത്തോടുകൂടിയവനായി വികസിച്ച…

  Read More »
 • പ്രളയവര്‍ണ്ണനവും ജഗത് സൃഷ്ടിപ്രകാരവര്‍ണ്ണനവും – നാരായണീയം (8)

  ഇപ്രകാരം മഹാപ്രളയത്തിന്റെ അവസാനത്തില്‍ ആദ്യത്തി‍ല്‍ ഭവിച്ച ബ്രഹ്മകല്പത്തില്‍തന്നെ ജനിച്ചവനായ ബ്രഹ്മാവു വീണ്ടും അങ്ങയില്‍ നിന്നുതന്നെ വേദങ്ങളെ പ്രാപിച്ച് മുമ്പിലത്തെ കല്പത്തിലെപോലെ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയെചെയ്തു.

  Read More »
 • ഹിരണ്യഗര്‍ഭോത്പത്തിപ്രകാരവര്‍ണ്ണനം – നാരായണീയം (7)

  പ്രകാശസ്വരുപി‍ന്‍! ഇപ്രകാരം പതിന്നാലു ലോകമാകുന്ന സ്വരൂപത്തോടുകൂടി ആവിര്‍ഭവിച്ച നിന്തിരുവടി താന്‍തന്നെ പിന്നെ അതിന്റെ മേല്‍ഭാഗത്തുള്ള സത്യലോകമെന്നു പറയപ്പെടുന്ന സ്ഥാനത്തില്‍ ബ്രഹ്മാവ് എന്ന പേരോടുകൂടി അവതരിച്ചു. മൂന്നു ലോകങ്ങള്‍ക്കും…

  Read More »
 • വിരാട് ദേഹസ്യ ജഗദാത്മത്വവര്‍ണ്ണനം – നാരായണീയം (6)

  ഹേ ജഗദീശ്വര! ഇപ്രകാരം പതിന്നാലു ലോകങ്ങളാകുന്ന സ്വരുപത്തെ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന വിരാട് സ്വരുപിയായ അങ്ങയുടെ ഉള്ളങ്കാലുകളെ പാതാളമെന്നും അല്ലേ പ്രകാശത്മക! അങ്ങയുടെ പുറവടികളെയാവട്ടെ രസാതലമെന്നും അല്ലയോ അത്ഭുതസ്വരുപ! അങ്ങയുടെ…

  Read More »
 • വിരാട് പുരുഷോത്പത്തിപ്രകാരവര്‍ണ്ണനം – നാരായണീയം (5)

  പണ്ട് ബ്രഹ്മപ്രളയത്തില്‍ സത്വം, രജസ്സ്, തമസ്സ്, എന്നീ ഗുണങ്ങളുടെ സാമ്യാവസ്ഥയില്‍ നിരോധിക്കപ്പെട്ട വികരങ്ങളോടുകൂടിയ മായ അങ്ങയി‍ല്‍ ലയിച്ചപ്പോള്‍ സ്ഥൂല, സൂക്ഷ്മരൂപത്തിലുള്ള ഈ പ്രപഞ്ചം ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല;…

  Read More »
 • അഷ്ടാംഗയോഗ യോഗസിദ്ധി വര്‍ണ്ണന – നാരായണീയം (4)

  എത്രത്തോളം ആരോഗ്യമുണ്ടായാല്‍ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുവാ‍ന്‍ സാധിക്കുമോ അത്രയും ദേഹരോഗ്യത്തെ എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കിത്തരേണമേ; എന്നാല്‍ നിശ്ചയമായും പരിപൂര്‍ണ്ണമായ എട്ടുവിധ യോഗങ്ങളാലും ക്രമമായ അനുഷ്ഠാനംകൊണ്ട് ഞാ‍ന്‍ വേഗത്തി‍ല്‍ അങ്ങയുടെ പ്രീതിയെ…

  Read More »
Close