അയോദ്ധ്യാകാണ്ഡം

 • അത്ര്യാശ്രമപ്രവേശം – അയോദ്ധ്യാകാണ്ഡം MP3 (33)

  അത്രിതന്നാശ്രമം പുക്കു മുനീന്ദ്രനെ ഭക്ത്യാ നമസ്കരിച്ചു രഘുനാഥനും. ‘രാമോഹമദ്യ ധന്യോസ്മി മഹാമുനെ! ശ്രീമല്‍പദം തവ കാണായ കാരണം.’

  Read More »
 • ഭരതരാഘവസംവാദം – അയോദ്ധ്യാകാണ്ഡം MP3 (32)

  അന്നേരമാശുഭരതനും രാമനെ- ച്ചെന്നു തൊഴുതു പറഞ്ഞു തുടങ്ങിനാന്‍: ‘രാമരാമ പ്രഭോ! രാമ! മഹാഭാഗ! മാമകവാക്യം ചെവിതന്നു കേള്‍ക്കണം. ഉണ്ടടിയനഭിഷേകസംഭാ‍രങ്ങള്‍ കൊണ്ടുവന്നിട്ട,തുകൊണ്ടിനി വൈകാതെ ചെയ്കവേണമഭിഷേകവും പാലനം ചെയ്ക രാജ്യംതവ…

  Read More »
 • ഭരതന്റെ വനയാത്ര – അയോദ്ധ്യാകാണ്ഡം MP3 (31)

  ‘ചിത്തേ നിനക്കിതു തോന്നിയതത്ഭുത- മുത്തമന്മാരിലത്യുത്തമനല്ല്ലോ നീ.’ സാധുക്കളേവം പുകഴ്ത്തുന്ന നേര- മാദിത്യദേവനുദിച്ചു, ഭരതനും ശത്രുഘ്നനോടു കൂടെപ്പുറപ്പെട്ടിതു;

  Read More »
 • സംസ്കാരകര്‍മ്മം – അയോദ്ധ്യാകാണ്ഡം MP3 (30)

  ശ്രുത്വാ ഗുരുവചനം നൃപനന്ദനന്‍ കൃത്വാ യഥാവിധി സംസ്കാരകര്‍മ്മവും മിത്രഭൃത്യാമാതൃസോദരോപാദ്ധ്യായ- യുക്തനായോരു ഭരത കുമാരനും താതശരീരമെണ്ണത്തോണി തന്നില്‍നി- ന്നാദരപൂര്‍വമെടുത്തു നീരാടിച്ചു

  Read More »
 • ഭരതപ്രലാപം – അയോദ്ധ്യാകാണ്ഡം MP3 (29)

  ‘ഹാ താത! ദു:ഖസമുദ്രേ നിമജ്യ മാ- മേതൊരു ദിക്കിനു പോയിതു ഭൂപതേ! എന്നെയും രാജ്യഭാരത്തേയും രാഘവന്‍- തന്നുടെ കൈയ്യില്‍ സമര്‍പ്പിയാതെ പിരി- ഞ്ഞെങ്ങു പൊയ്ക്കൊണ്ടു പിതാവേ! ഗുണനിധേ!…

  Read More »
 • നാരീജനവിലാപം – അയോദ്ധ്യാകാണ്ഡം MP3 (28)

  ദു:ഖിച്ചു രാജനാരീജനവും പുന- രൊക്കെ വാവിട്ടു കരഞ്ഞു തുടങ്ങിനാ‍ര്‍. വക്ഷസി താഡിച്ചു കേഴുന്ന ഘോഷങ്ങള്‍ തല്‍ക്ഷണം കേട്ടു വസിഷ്ഠമുനീന്ദ്രനും മന്ത്രികളോടുമുഴറി സസംഭ്രമ- മന്ത:പുരമകം പുക്കരുളിച്ചെയ്തു:

  Read More »
 • ദശരഥന്റെ ചരമഗതി – അയോദ്ധ്യാകാണ്ഡം MP3 (27)

  മന്ത്രിവരനാം സുമന്ത്രരുമേറിയോ- രന്തശ്ശുചാ ചെന്നയൊദ്ധ്യ പുക്കീടിനാന്‍. വസ്ത്രേണ വക്ത്രവുമാച്ഛാദ്യ കണ്ണു നീ- രത്യര്‍ത്ഥമിറ്റിറ്റു വീണും തുടച്ചുമ- ത്തേരും പുറത്തുഭാഗത്തു നിര്‍ത്തിച്ചെന്നു ധീരതയോടു നൃപനെ വണങ്ങിനാന്‍.

  Read More »
 • ചിത്രകൂടപ്രവേശം – അയോദ്ധ്യാകാണ്ഡം MP3 (26)

  ‘സീതയാ സാര്‍ദ്ധം വസിപ്പതിനായൊരു മോദകരസ്ഥലം കാട്ടിത്തരുവന്‍ ഞാന്‍ പോന്നാലു’മെന്നെഴുന്നള്ളിനാനന്തികേ ചേര്‍ന്നുള്ള ശീഷ്യപരിവൃതനാം മുനി. ചിത്രകൂടാചലഗംഗയോരന്തരാ ചിത്രമായോരുടജം തീര്‍ത്തു മാമുനി

  Read More »
 • വാല്മീകിയുടെ ആത്മകഥ – അയോദ്ധ്യാകാണ്ഡം MP3 (25)

  കര്‍ണാമൃതം തവ നാമമാഹാത്മ്യമോ വര്‍ണിപ്പതിനാര്‍ക്കുമാവതുമല്ലല്ലൊ. ചിന്മയനായ നിന് നാമ മഹിമയാല് ബ്രഹ്മമുനിയായ് ചമഞ്ഞതു ഞാനെടോ. ദുര്‍മ്മതി ഞാന് കിരാതന് മാരുമായ് പുരാ നിര്‍മ്മദിയാദങ്ങള് ചെയ്തേന്‍ പലതരം ജന്മമാത്ര…

  Read More »
 • വാല്മീക്യാശ്രമപ്രവേശം – അയോദ്ധ്യാകാണ്ഡം MP3 (24)

  ഉത്ഥാനവും ചെയ്തുഷസി മുനിവര- പുത്രരായുള്ള കുമാരകന്മാരുമായ് ഉത്തമമായ കാളീന്ദിനദിയേയു- മുത്തീര്യ താപസാദിഷ്ടമാര്‍ഗ്ഗേണ പോയ് ചിത്രകൂടാദ്രിയെ പ്രാപിച്ചിതു ജവാല്‍

  Read More »
 • Page 1 of 2
  1 2
Back to top button