ശ്രീമദ് ഭഗവദ്ഗീത ശിവാരവിന്ദം മഹാഭാഷ്യം PDF

ശ്രീമദ് ഭഗവദ്ഗീതയുടെ ശാങ്കരഭാഷ്യം അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രശസ്ത വേദാന്തപണ്ഡിതനായ പ്രൊഫസര്‍ ജി. ബാലകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍ മലയാളത്തിലെഴുതിയ വ്യാഖ്യാനമാണ് ശ്രീമദ് ഭഗവദ്ഗീത ശിവാരവിന്ദം മഹാഭാഷ്യം എന്ന ഈ ഗ്രന്ഥം. സംസ്കൃതത്തിലും മലയാളത്തിലും ലഭ്യമായിട്ടുള്ള പല ഗീതാവ്യാഖ്യാനങ്ങളും പ്രസക്തമായ ഉപനിഷത്തുക്കളും ഒക്കെ പരിശോധിച്ചിട്ടാണ് സര്‍വ്വസംശയഛേദിയായ ഈ ശിവാരവിന്ദം മഹാഭാഷ്യം രചിച്ചിട്ടുള്ളത്. സാധാരണക്കാര്‍ക്കും വേദാന്ത പണ്ഡിതന്മാര്‍ക്കും ഈ പുസ്തകം വളരെ ഉപകാരപ്പെടും.

വാസിഷ്ഠസുധ യോഗവാസിഷ്ഠസാരം PDF

“ഈ ‘വാസിഷ്ഠസുധ’ വാസിഷ്ഠത്തിന്റെ സമ്പൂര്‍ണ്ണമായ ഗദ്യവിവര്‍ത്തനവും സമഗ്രമായ വ്യാഖ്യാനവുമാണ്. വ്യാഖ്യാതാവ് സുവിദിതനായ പ്രൊഫ. ജി. ബാലകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍. പാണ്ഡിത്യവും ഭക്തിയും ഒത്തുചേര്‍ന്ന ഈ വ്യാഖ്യാനം ജ്ഞാനവും അനുഭവവും പ്രാപ്തമാക്കാന്‍ പര്യാപ്തമാണ്. അയത്ന സുന്ദരമായ ഭാഷ, ഗാംഭീര്യം നിറഞ്ഞ വിവരണം, ചിന്തയുടെ പ്രസന്നത, ഉപാഖ്യാന വിവരണത്തില്‍ തെളിയുന്ന പുരാണാവഗാഹം എന്നിവ ഈ വ്യാഖ്യാനത്തിന്റെ സവിശേഷതകളാണ്. യോഗവാസിഷ്ഠത്തിന്റെ ഹൃദയം അറിയാനുള്ള ദൈവയോഗം ഇപ്പോഴാണ് കൈരളിയ്ക്കു ലഭിച്ചത്.” – ഡോ. സുകുമാര്‍ അഴീക്കോട്‌

ശ്രീമദ് അയ്യപ്പഗീത PDF

ശ്രീ സ്വാമി അച്യുതാനന്ദജി സംസ്കൃതത്തില്‍ രചിച്ച ശ്രീമദ് അയ്യപ്പഗീതയ്ക്ക് സ്വാമി ജ്ഞാനാനന്ദ സരസ്വതി മലയാളത്തില്‍ ഭാഷ്യം എഴുതി കന്യാകുമാരി ആനന്ദകുടീരം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം. ഭഗവദ്ഗീതാമാതൃകയില്‍ രചിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഗ്രന്ഥത്തില്‍ പതിനെട്ടു അദ്ധ്യായങ്ങളും അവയിലെല്ലാം കൂടി മുന്നൂറ്റിയറുപത്തിയഞ്ചു പദ്യങ്ങളും ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്നു.

രണ്ടു മലയാള മാമറകള്‍ - ഹരിനാമകീര്‍ത്തനം , ജ്ഞാനപ്പാന PDF

വളരെ ലളിതമായ മലയാള ശൈലിയില്‍ രചിക്കപ്പെട്ട എഴുത്തച്ഛന്റെ ഹരിനാമകീര്‍ത്തനവും പൂന്താനത്തിന്റെ ജ്ഞാനപ്പാനയും മലയാളികളുടെ വീടുകളില്‍ സന്ധ്യകളില്‍ ഭക്തിയോടെ ചൊല്ലാറുണ്ടായിരുന്നു. ഭക്തിപ്രസ്ഥാനകാലഘട്ടത്തിലെ ഈ രണ്ടു പ്രമുഖകൃതികളെയും പ്രൊഫ. ജി. ബാലകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍ വേദാന്തശാസ്ത്രദൃഷ്ടിയില്‍ വ്യാഖ്യാനിച്ച് തയ്യാറാക്കിയ പുസ്തകമാണ് ‘രണ്ടു മലയാളമാമറകള്‍’. ഉപനിഷത് സത്യം അനുഭവമധുരിമയോടെ സമഗ്രമായി സംഗ്രഹിച്ചു പ്രതിപാദിക്കുന്ന രണ്ടു പ്രാചീന മലയാള കൃതികളായ ഹരിനാമകീര്‍ത്തനവും ജ്ഞാനപ്പാനയും മലയാളത്തിലെ രണ്ടു ഉപനിഷത്തുകള്‍ തന്നെയാണ്.

ശ്രീമദ് വിവേകാനന്ദ സ്വാമികള്‍ ജീവചരിത്രം PDF

സിദ്ധിനാഥാനന്ദ സ്വാമികള്‍ രചിച്ച സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെ ജീവചരിത്ര ഗ്രന്ഥമാണ് ‘ശ്രീമദ് വിവേകാനന്ദ സ്വാമികള്‍’. “ശ്രീമദ് വിവേകാനന്ദ സ്വാമികളുടെ ജീവചരിതമെന്നാല്‍ അദ്ധ്യാത്മജീവിതത്തിന്റെ ചരിത്രമാകുന്നു; ആദ്ധ്യാത്മസാധകനു തന്റെ തീര്‍ത്ഥാടനത്തില്‍ നേരിടേണ്ടതായിവരുന്ന ആന്തരസംഘട്ടനങ്ങള്‍, സന്ദേഹങ്ങള്‍, അദ്ധ്യാത്മതൃഷ്ണ, അചഞ്ചലശ്രദ്ധ, സ്വാനുഭവജന്യമായ വിശ്വാസദാര്‍ഢ്യം, എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഘട്ടങ്ങളെല്ലാം ആ ജീവിതത്തില്‍ തെളിഞ്ഞുകാണാന്‍ കഴിയും.”

വിവേകാനന്ദ സാഹിത്യസംഗ്രഹം PDF

‘വിവേകാനന്ദ സാഹിത്യ സര്‍വസ്വ’ത്തില്‍ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സ്വാമികളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രസംഗങ്ങളുടെയും പ്രഭാഷണങ്ങളുടെയും ലേഖനങ്ങളുടെയും ഒരു സമാഹാരമാണ് വിവേകാനന്ദ സാഹിത്യസംഗ്രഹം എന്ന ഈ ഗ്രന്ഥം. “നേടുകയും വേണ്ട, ഒഴിയുകയും വേണ്ട; വരുന്നത് എടുത്തോളൂ. ഒന്നിനാലും ബാധിക്കപ്പെടാതിരിക്കുന്നതാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം; വെറുതെ സഹിച്ചാല്‍ പോരാ; നിസംഗനായിരിക്കുക.” – വിവേകാനന്ദ സ്വാമികള്‍

ശ്രീ ലളിതാത്രിശതീസ്തോത്രം വ്യാഖ്യാനം PDF

ത്രിശതീസ്തോത്രം, ത്രിശതീനാമാവലി, ലളിതാ അഷ്ടോത്തരസ്തോത്രം, അഷ്ടോത്തരനാമാവലി എന്നിവ ഈ ഗ്രന്ഥത്തില്‍ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണത്തില്‍ അഗസ്ത്യഹയഗ്രീവസംവാദരൂപത്തില്‍ ചേര്‍ത്തിട്ടുള്ള ലളിതോപാഖ്യാനഖണ്ഡത്തിലാണ് ശ്രീ ലളിതാത്രിശതീസ്തോത്രം ഉള്ളത്. ശ്രീവിദ്യാമന്ത്രത്തിലെ ഓരോ അക്ഷരവും കൊണ്ടുതുടങ്ങുന്ന മുന്നൂറു നാമങ്ങളാണ് ഇതിലുള്ളത്.

ചട്ടമ്പിസ്വാമികള്‍ - ദി ഗ്രേറ്റ്‌ സ്കോളര്‍ സെയിന്റ് ഓഫ് കേരള (ഇംഗ്ലീഷ്) PDF

ശ്രീ. കെ. പി. കെ. മേനോന്‍ എഴുതിയ ശ്രീ ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ഒരു ലഘു ജീവചരിത്ര ഗ്രന്ഥമാണ് ‘Chattampi Swamikal – The Great Scholar Saint of Kerala’. ചിന്മയാനന്ദ സ്വാമികളുടെ സന്ദേശത്തോടും വിമലാനന്ദ സ്വാമികളുടെ അവതാരികയോടും കൂടി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പുസ്തകത്തില്‍ ചട്ടമ്പിസ്വാമികളുടെ ജീവചരിത്രം, കൃതികള്‍, ആദര്‍ശം, സന്ദേശങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവ ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്നു.

മഹര്‍ഷി ശ്രീ വിദ്യാധിരാജ തീര്‍ത്ഥപാദര്‍ (ഹിന്ദി) PDF

ഡോ. എന്‍. ചന്ദ്രശേഖരന്‍ നായര്‍ ഹിന്ദിയില്‍ രചിച്ച ശ്രീ വിദ്യാധിരാജ ചട്ടമ്പിസ്വാമികളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് മഹര്‍ഷി ശ്രീ വിദ്യാധിരാജ് തീര്‍ത്ഥപാദ്. തിരുവനന്തപുരം ശ്രീവിദ്യാധിരാജ വിദ്യാസമാജം ആണ് ഈ ഗ്രന്ഥം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. സ്വാമികളുടെ ജീവചരിത്രവും ഗ്രന്ഥങ്ങളും ദര്‍ശനവും ശിഷ്യന്മാരും ഒക്കെ ഈ ഗ്രന്ഥത്തില്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നു.

ശ്രീമദ് ഭഗവദ്ഗീത PDF (ഗീതാപ്രസ്‌)

വിവിധ ഭാഷകളിലുള്ള ഭാരതീയ ആദ്ധ്യാത്മിക ഗ്രന്ഥങ്ങള്‍ അച്ചടിച്ച്‌ വളരെ തുച്ഛമായ വിലയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്ന ഗോരഖ്പൂര്‍ ആസ്ഥാനമായുള്ള ഗീതാപ്രസ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന മലയാളഅര്‍ത്ഥസഹിതമുള്ള ശ്രീമദ് ഭഗവദ്ഗീതയുടെ PDF ആണിത്. മലയാളലിപിയുലുള്ള ശ്ലോകവും മലയാള അര്‍ത്ഥവും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.