ബൃഹദാരണ്യകോപനിഷത്ത് ശാങ്കരഭാഷ്യസഹിതം PDF

ഡോ. ടി. എന്‍. എന്‍. ഭട്ടതിരിപ്പാട് മലയാളത്തിലേയ്ക്ക് വിവര്‍ത്തനം ചെയ്ത് തിരുവിതാംകൂര്‍ ദേവസ്വംബോര്‍ഡ് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ ബൃഹദാരണ്യകോപനിഷത്ത് ശാങ്കരഭാഷ്യസഹിതം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ PDF രൂപം സമര്‍പ്പിക്കുന്നു. സംസ്കൃതഭാഷ അറിയാത്തവര്‍ക്കും മനസ്സിലാകുന്ന വിധത്തില്‍ സരളമായി തയ്യാറാക്കിയ ഈ ഭാഷാവിവര്‍ത്തനം ആചാര്യസ്വാമികളുടെ ഉപനിഷദ്ഭാഷ്യത്തോട് സത്യസന്ധമായ കൂറുപുലര്ത്തുന്നു. വേദാന്തവിഷയങ്ങളില്‍ സാമാന്യമായ ബോധമെങ്കിലുമുള്ളവര്‍ക്ക് സുഗ്രാഹ്യമാകുംവണ്ണമാണ് ഇതിലെ വിവര്‍ത്തനത്തിന്റെ ശൈലി.

ഗീതാപ്രകാശം PDF

സാധാരണ ജനങ്ങള്‍ക്ക്‌ സുഗ്രാഹ്യമാക്കാന്‍ വേണ്ടി ഭഗവദ്ഗീതയുടെ ഒരു സംക്ഷിപ്തരൂപം ശ്രീ. പി. ബാലകൃഷ്ണപിള്ള രചിച്ച് തിരുവിതാംകൂര്‍ ദേവസ്വംബോര്‍ഡ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഗ്രന്ഥമാണ് ഗീതാപ്രകാശം. അതിന്റെ പ്രഥമഭാഗമായി ഈ പി.ഡി.എഫില്‍ ഭഗവദ്ഗീതയിലെ ആദ്യത്തെ മൂന്നു അദ്ധ്യായങ്ങളുടെ സംക്ഷിപ്തം ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്നു.

മതവും അന്ധവിശ്വാസവും (313)

നമുക്ക് അന്ധവിശ്വാസങ്ങള്‍ പലതുണ്ടെന്നതാണ് വസ്തുസ്ഥിതി. നമ്മുടെ ശരീരത്തില്‍ പല പാടുകളും വ്രണങ്ങളുമുണ്ട്. ഇവയൊക്കെ ഛേദിക്കണം, മുറിച്ചുതള്ളണം, നശിപ്പിക്കണം. പക്ഷേ ഇവയൊന്നും നമ്മുടെ മതത്തെ, നമ്മുടെ ജനതാജീവിതത്തെ, നമ്മുടെ ആദ്ധ്യാത്മികതയെ, നശിപ്പിക്കില്ല. മതതത്ത്വങ്ങളെല്ലാം സുരക്ഷിതമാണ്. കറുത്ത ഈ പുള്ളികള്‍ എത്ര വേഗം നാം കഴുകിമാറ്റുന്നുവോ അത്രയേറെ മെച്ചത്തില്‍, അത്രയേറെ ശ്ലാഘ്യമായി, ആ തത്ത്വങ്ങള്‍ തിളങ്ങും. അവയെ മുറുകെ പിടിക്കണം.

ഗീതാപ്രവചനം PDF - വിനോബാഭാവെ

1932ല്‍ ജയിലില്‍ വച്ച് പതിനെട്ടു ഞായറാഴ്ചകൊണ്ടു ആചാര്യ വിനോബാഭാവെ ഭഗവദ്ഗീതയിലെ ഓരോ അദ്ധ്യായത്തെക്കുറിച്ചും രാഷ്ട്രീയ തടവുകാരോട് പ്രസംഗിച്ചതാണ് ഗീതാപ്രവചനം എന്ന ഈ ഗ്രന്ഥം. മഹാത്മാഗാന്ധിതന്നെ മഹാത്മാവായി പൂജിച്ചിരുന്ന ഒരു മഹാജ്ഞാനിയുടെ തത്ത്വചിന്താഫലങ്ങളനുഭവിച്ച് സംതൃപ്തരാകണമെന്നുള്ളവര്‍ ഗീതാപ്രവചനം ഒരാവര്‍ത്തി വായിക്കണം.

ഭാരതത്തിന്റെ സഹിഷ്ണുത (312)

ഭാരതത്തിലെ ചിന്തയുടെ സവിശേഷലക്ഷണം അതിന്റെ നിശ്ശബ്ദതയും പ്രശാന്തതയുമത്രേ. അതോടൊപ്പം അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള വമ്പിച്ച ശക്തി ഒരിക്കലും ഹിംസയിലൂടെ പ്രകടമായിട്ടുമില്ല. ഭാരതീയചിന്തകള്‍ക്ക് എന്നുമുള്ള നീരവമായ മാസ്മരശക്തിയാണത്.

ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഭാഷാഗദ്യം PDF

ശ്രീമദ് അഭേദാനന്ദ സ്വാമികളുടെ വിശദമായ അവതാരിയോടുകൂടി മലയാള ഗദ്യരൂപത്തില്‍ അഭേദാശ്രമം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഗ്രന്ഥമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. PDF ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത് വായിക്കാം.

ഭാഷാ ഭഗവദ്ഗീത PDF

കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍ കുഞ്ഞുക്കുട്ടന്‍ തമ്പുരാന്‍ രചിച്ച ഭാഷാ ഭഗവദ്ഗീത ആത്മാനന്ദ സ്വാമികളുടെ മുപ്പതുപേജുകള്‍ നീളുന്ന അവതാരികയോടൊപ്പം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. മതം ആവശ്യമാണോ, ഹിന്ദുമതതത്ത്വങ്ങള്‍, സംസാരനാശത്തിനുള്ള ഉപായങ്ങള്‍, മതഗ്രന്ഥങ്ങള്‍തുടങ്ങിയ ഒരു അവലോകനം ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഋഷികളും അവതാരങ്ങളും (311)

ഋഷിയുടെ നിര്‍വചനം മന്ത്രദ്രഷ്ടാവ്, ആശയത്തെ കാണുന്നവന്‍, എന്നാണ്. വേദങ്ങള്‍ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന അറിവ് ഋഷിയാകുന്നതുകൊണ്ടേ ഉണ്ടാകൂ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അതിര്‍ത്തികള്‍ക്കപ്പുറം പോയി ആദ്ധ്യാത്മികലോകത്തിലെ സത്യത്തില്‍ ചെന്നെത്തിയ മനുഷ്യരത്രേ ഋഷികളെന്നറിയപ്പെടുന്നവര്‍. കാരണം, ഇവര്‍ ആദ്ധ്യാത്മികസത്യങ്ങളെ മുഖത്തോടുമുഖം കാണുന്നു.

ബ്രഹ്മസൂത്രം ശങ്കരഭാഷ്യം ഭാഷാനുവാദം PDF

വ്യാസവിരചിതമായ ബ്രഹ്മസൂത്രത്തിനു ശ്രീശങ്കരാചാര്യര്‍ രചിച്ച ഭാഷ്യത്തിന് സാഹിത്യകുശലന്‍ പണ്ഡിറ്റ്‌ പി ഗോപാലന്‍നായര്‍ ചമച്ച മലയാള വിവര്‍ത്തനമാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം. ബ്രഹ്മസൂത്രത്തിലെ നാലുപാദങ്ങള്‍ അഞ്ചു പുസ്തകങ്ങളായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. PDF ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം.

തത്ത്വാധിഷ്ഠിത മതം (310)

ഹിന്ദുമതം നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നതു നിര്‍ഗുണനും സഗുണനുമായ ഈശ്വരനെയാണ്. നിര്‍ഗുണതത്ത്വങ്ങള്‍ എത്ര വേണമെങ്കിലും അതുപദേശിക്കുന്നു: കൂടാതെ, എത്രയെങ്കിലും സഗുണത്വവും. നമ്മുടെ മതമൊഴിച്ചു മറ്റു ലോകമതങ്ങളെല്ലാം സഗുണനായ ഒരു സ്ഥാപകന്റെയോ സ്ഥാപകരുടെയോ ജീവിതത്തെയോ ജീവിതങ്ങളെയോ ആശ്രയിച്ചാണ് നിലകൊള്ളുന്നത്. വ്യക്തികളിലല്ല, തത്ത്വങ്ങളിലാണ് നമ്മുടെ മതം അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ളതെന്നതത്രേ.