ആര്‍ഷജ്ഞാനം PDF

ശ്രീ. നാലപ്പാട്ട് നാരായണമേനോന്‍ ആണ് ‘ആര്‍ഷജ്ഞാനം’ എഴുതിയത്. “നവീനലോകത്തിന്റെ തത്ത്വജിജ്ഞാസയെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനല്ലെങ്കില്‍ ഒട്ടൊന്നു ശമിപ്പിക്കാനെങ്കിലും ഈ പുസ്തകത്തിനു കഴിയുമെന്ന് ഞാന്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു. സുദുര്‍ല്ലഭമായൊരു വിജ്ഞാനഭണ്ഡാരമാണിത്.” – ബാലാമണിയമ്മ

മഹാഭാരത സംഗ്രഹം PDF

ലക്ഷത്തില്‍പ്പരം ശ്ലോകങ്ങളുള്ള മൂലഗ്രന്ഥത്തെ ഏകദേശം ആയിരം ശ്ലോകങ്ങളില്‍ കഥാതന്തുവിനു ഭംഗം വരാതെ പണ്ഡിറ്റ്‌ എം. എം. ശ്രീനിവാസാചാര്യര്‍ സംഗ്രഹിച്ച് ഡോ. രാധാകൃഷ്ണന്റെ അവതാരികയോടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട മഹാഭാരതസംഗ്രഹം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തെ ശ്രീ കെ പി രാമുണ്ണിമേനോന്‍ മലയാളത്തിലേയ്ക്ക് വിവര്‍ത്തനം ചെയ്തതാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം.

ശ്രീസായി സച്ചരിതം PDF

ഷിര്‍ദ്ദി ബാബയുടെ ജീവിതവും ദര്‍ശനവും ഉള്‍ക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഹേമദ്പാന്ത് എന്നറിയപ്പെട്ട ശ്രീ ഗോവിന്ദ് രഘുനാഥ് ദഭോല്‍ക്കര്‍ മറാത്തിയില്‍ തയ്യാറാക്കിയ അന്‍പത്തിമൂന്നു അദ്ധ്യായങ്ങളും ഒന്‍പതിനായിരത്തിലധികം ശ്ലോകങ്ങളും അടങ്ങിയ മൂലഗ്രന്ഥമാണ് ശ്രീസായി സച്ചരിതം. ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന് ഡോ. ഇന്ദിര ഖേര്‍ ഇംഗ്ലീഷില്‍ വിവര്‍ത്തനം ചെയ്യുകയും അതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ശ്രീ പി ആര്‍ രാധാകൃഷ്ണന്‍ മലയാളത്തിലേയ്ക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയതാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം.

രണ്ടു വിദ്യാരണ്യകൃതികള്‍ - പഞ്ചദശി, ജീവന്മുക്തി വിവേകം PDF

പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിലെ പ്രമുഖ വേദാന്താചാര്യനായിരുന്ന ശ്രീ വിദ്യാരണ്യസ്വാമികള്‍ എഴുതിയ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടുകൃതികളാണ് പഞ്ചദശിയും ജീവന്മുക്തി വിവേകവും. വേദാന്തത്തിലെ അടിസ്ഥാന തത്ത്വങ്ങളെല്ലാം വളരെ വിശദമായും സ്പഷ്ടമായും പ്രകരണകൃതിയാണ് പഞ്ചദശി. മരിച്ചു ‘സ്വര്‍ഗ്ഗ’ത്തുപോയി നേടാനുള്ളതല്ല മോക്ഷമെന്നും ഈ ഭൂമിയില്‍ ഈ ജീവിതത്തില്‍ നേടേണ്ടതാണെന്നു സ്ഥാപിക്കുകയും അതു സാധ്യമാകുന്നതിനുള്ള മാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍ ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കൃതിയാണ് ജീവന്മുക്തി വിവേകം.

ശ്രീനാരായണഗുരുദേവ കൃതികള്‍ സമ്പൂര്‍ണ്ണ വ്യാഖ്യാനം PDF

ലളിതവും യുക്തിഭദ്രവുമായി ശ്രീനാരായണഗുരുദേവകൃതികളുടെ ആഴവും പരപ്പും വ്യക്തമാക്കുന്ന ഈ വ്യാഖ്യാനം തയ്യാറാക്കിയത് പ്രൊഫ. ജി. ബാലകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍ ആണ്. സുബ്രഹ്മണ്യസ്തോത്രങ്ങള്‍, ശിവസ്തോത്രങ്ങള്‍, വിഷ്ണുസ്തോത്രങ്ങള്‍, ദേവീസ്തോത്രങ്ങള്‍, ദാര്‍ശനികകൃതികള്‍, പ്രബോധനാത്മകകൃതികള്‍, തര്‍ജ്ജമകള്‍, ഗദ്യകൃതികള്‍ എന്നിങ്ങനെ എല്ലാ കൃതികളും രണ്ടു വാല്യങ്ങളിലായി ഉള്‍പ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

അരുള്‍മൊഴികള്‍ PDF - സാധു ഗോപാലസ്വാമി സ്വാമികള്‍

പൂജപ്പുര സാധു ഗോപാലസ്വാമി സ്വാമികളുടെ ഒരു സ്വതന്ത്ര വേദാന്ത കൃതിയാണ് അരുള്‍മൊഴികള്‍. അദ്ദേഹം നടത്തിയ സത്സംഗങ്ങളില്‍ നിന്നും തയ്യാറാക്കിയ കുറിപ്പുകളാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന് ആധാരം. മറ്റു വേദാന്ത ഗ്രന്ഥങ്ങള്‍ പഠിച്ച് സാമാന്യപരിചയം നേടിയര്‍ക്കു മാത്രമേ ഈ സംഭാഷണശകലങ്ങളില്‍ നിന്നും വേണ്ടത് ഉള്‍ക്കൊള്ളാന്‍ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന് പുസ്തകത്തിന്റെ ആമുഖത്തില്‍ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഭാഷ്യപ്രദീപം - ബ്രഹ്മസൂത്ര ഭാഷ്യാനുവാദം PDF

നൂറ്റിത്തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്നു അധികരണങ്ങളിലും അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ചു സൂത്രങ്ങളിലുമായി വിന്യസിച്ചിട്ടുള്ള വ്യാസവിരചിതമായ ബ്രഹ്മസൂത്രത്തിനു ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യര്‍ രചിച്ച ഭാഷ്യത്തിന്റെ അനുവാദമാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം. പ്രമുഖ വേദാന്താചാര്യനും ഭാഷ്യകാരനുമായ പ്രൊഫ. ജി. ബാലകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍ ആണ് ഈ കൃതി രചിച്ചിട്ടുള്ളത്.

ശ്രീരാമകൃഷ്ണ വചനാമൃതം PDF

സ്ഥലം, കാലം, ആണ്ട്, മാസം, തീയതി സാക്ഷികള്‍ എന്നീവക സര്‍വ്വവിവരണങ്ങളോടും കൂടി അവതാരവരിഷ്ഠനായ ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവന്റെ ഉപദേശങ്ങളെയും പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെയും ശ്രീ മഹേന്ദ്രനാഥഗുപ്തന്‍ ബംഗാളി ഭാഷയില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയ ‘ശ്രീ രാമകൃഷ്ണ കഥാമൃതം’ എന്ന പുസ്തകത്തിന് ശ്രീ സിദ്ധിനാഥാനന്ദ സ്വാമികള്‍ മലയാളത്തില്‍ തയ്യാറാക്കിയ പരിഭാഷയാണ് ‘ശ്രീരാമകൃഷ്ണ വചനാമൃതം’.

വേദാന്തദര്‍ശനം - ഉപനിഷത് സ്വാദ്ധ്യായം PDF

വേദാന്തവിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പൊതുവെയും മതഭേദമെന്യേ ഉപനിഷത് പഠനത്തില്‍ താല്പര്യമുള്ള സാമാന്യജനങ്ങള്‍ക്ക്‌ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഗ്രന്ഥം വളരെ പ്രയോജനപ്പെടും. അനാദിയായ ജ്ഞാനമാണ് ഉപനിഷത്തുക്കളിലെ പ്രതിപാദ്യവിഷയം. ഉപനിഷത്തുക്കളിലെ തത്ത്വചിന്ത ആദ്ധ്യാത്മിക മണ്ഡലത്തില്‍ മനുഷ്യന് കണ്ടുപിടിക്കാന്‍ സാധിച്ചിട്ടുള്ളവയില്‍ ഏറ്റവും മഹത്തമമായിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനു വേദാന്തം എന്ന് പേര്‍ വന്നത്.

ശ്രീമദ് ഭഗവദ്ഗീത ശിവാരവിന്ദം മഹാഭാഷ്യം PDF

ശ്രീമദ് ഭഗവദ്ഗീതയുടെ ശാങ്കരഭാഷ്യം അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രശസ്ത വേദാന്തപണ്ഡിതനായ പ്രൊഫസര്‍ ജി. ബാലകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍ മലയാളത്തിലെഴുതിയ വ്യാഖ്യാനമാണ് ശ്രീമദ് ഭഗവദ്ഗീത ശിവാരവിന്ദം മഹാഭാഷ്യം എന്ന ഈ ഗ്രന്ഥം. സംസ്കൃതത്തിലും മലയാളത്തിലും ലഭ്യമായിട്ടുള്ള പല ഗീതാവ്യാഖ്യാനങ്ങളും പ്രസക്തമായ ഉപനിഷത്തുക്കളും ഒക്കെ പരിശോധിച്ചിട്ടാണ് സര്‍വ്വസംശയഛേദിയായ ഈ ശിവാരവിന്ദം മഹാഭാഷ്യം രചിച്ചിട്ടുള്ളത്. സാധാരണക്കാര്‍ക്കും വേദാന്ത പണ്ഡിതന്മാര്‍ക്കും ഈ പുസ്തകം വളരെ ഉപകാരപ്പെടും.